Privacy verklaring

(English version : see below. The English version is only shown for information purposes. For legal purposes, only the Dutch version is valid.)

Deze website is eigendom van PROXTECH INTERNATIONAL BVBA

Contactgegevens
Adres maatschappelijk zetel:
Zakstraat 104
9112 Sinaai
Telefoon: (+32) (0)3 722 91 60
E-mail: info@proxtech.com
Ondernemingsnummer: BE0473.425.623.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PROXTECH INTERNATIONAL BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

PROXTECH INTERNATIONAL BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PROXTECH INTERNATIONAL BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
PROXTECH INTERNATIONAL BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PROXTECH INTERNATIONAL BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
PROXTECH INTERNATIONAL BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
PROXTECH INTERNATIONAL BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid
PROXTECH INTERNATIONAL BVBA hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, PROXTECH INTERNATIONAL BVBA respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

PROXTECH INTERNATIONAL BVBA verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan PROXTECH INTERNATIONAL BVBA hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
In het contactformulier vragen we u naar uw naam, firmanaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden om u een officiële offerte te bezorgen of de door u opgevraagde informatie toe te sturen.

PROXTECH INTERNATIONAL BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Indien een officiële offerte of factuur wordt opgesteld, worden uw gegevens bewaard in ons boekhoudsysteem.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PROXTECH INTERNATIONAL BVBA gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot PROXTECH INTERNATIONAL BVBA.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

PROXTECH INTERNATIONAL BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Privacy statement

This English version is shown for information purposes only ! No legal rights can be obtained out of this English translation.

This website is owned by ProxTech International bvba

Contact details
Address of registered office:
Zakstraat 104
9112 Sinaai (Belgium)
Telephone: (+32) (0)3 722 91 60
E-mail: info@proxtech.com
Company number: BE0473.425.623.

By accessing and using the website you expressly agree to the following:

Intellectual Property Rights
The content of this site, including the brands, logos, drawings, data, product or company names, texts, images, etc. are protected by intellectual property rights and belong to ProxTech International bvba or third parties.
Limitation of Liability
The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances, and cannot, therefore, be regarded as a personal, professional or legal advice to the user.
ProxTech International bvba makes great efforts to ensure that the information provided is complete, accurate, consistent and up-to-date. Despite these efforts, inaccuracies may occur in the information provided. If the information provided contains inaccuracies or if some information on or throughout the site is unavailable, ProxTech International bvba will make every effort to correct it as quickly as possible. However, ProxTech International bvba cannot be held liable for direct or indirect damage arising from the use of the information on this site. If you find inaccuracies in the information provided through the site, you can contact the site administrator.
The content of the site (including links) may be modified, revised or supplemented at any time without warning or notice. ProxTech International bvba does not guarantee the proper functioning of the website and may in no way be held responsible for any malfunction or temporary (un)availability of the website or for any form of direct or indirect damage resulting from access to or use of the website.
ProxTech International bvba may not be held liable, directly or indirectly, in any way whatsoever, for any damages caused by the use of this site or any other, in particular as a result of links or hyperlinks, including without limitation , of all losses, interruptions, programs or other data on the computer system, equipment, software or any other of the user.

The website may contain hyperlinks to websites or third-party pages, or refer directly to it. Placing links to these websites or pages does not imply any implicit approval of its content.
ProxTech International bvba explicitly declares that it has no control over the content or other features of these websites and cannot be held liable for the content or its characteristics or for any other form of damage through its use.

Applicable law and competent courts

Belgian law applies to this site.

Privacy Policy
ProxTech International bvba attaches great importance to your privacy.
The responsible for processing, ProxTech International bvba respects the applicable privacy laws in the processing of personal data.
ProxTech International bvba processes personal information as you make use of the services or because you yourself have passed that data to ProxTech International bvba

Below you will find an overview of the personal data we process.
In the contact form, we ask for your name, company name address, telephone number and e-mail.
The personal data you provide will be used for the purposes of offering you an official quote or sending you requested informations.
ProxTech International bvba does not save your personal information beyond what is strictly necessary to achieve the purposes for which the data is collected. If an invoice or official quote has been raised, this data is kept in our accounting program.

You have a legal right to access and correct any of your personal information. Proof of identity (copy of ID) allows you to obtain written notice of your personal data by written, dated and signed application to ProxTech International bvba. If necessary, you can also ask to correct the information that may be incorrect, incomplete or not pertinent.

You can oppose the use of your direct marketing data for free. To this end, you can always focus on ProxTech International bvba.

Your personal information will not be passed on to third parties.

ProxTech International bvba can collect anonymous or aggregated data of a non-personal nature, such as the browser type or IP address, the driver you are using, or the domain name of the website, wherever you came to the website or which you are leaving. This allows us to permanently optimize the website for the users.

The use of “cookies”. While visiting the site, “cookies” can be placed on your computer’s hard drive. A cookie is a text file that is placed on the server of a website in your computer’s browser or on your mobile device when you consult a website. Cookies cannot be used to identify people, a cookie can only identify a machine.

You can configure your Internet browser to prevent cookies being accepted, to receive a warning when a cookie is installed or to remove cookies from your hard drive. This can be done through your browser settings (via the help function). Please note that certain graphics may not appear properly, or you may not be able to use certain applications.

By using our website, you agree to our use of cookies.